Financiële planning voor de DGA

Financieel inzicht in de persoonlijke financiële situatie is voor iedereen belangrijk. Zeker voor de DGA. Veel DGA’s hebben hun pensioen in eigen beheer bij de eigen BV afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Dit betekent geen pensioenvoorziening meer of een aanzienlijk lagere uitkering uit de ODV. Als het geld bij pensionering tenminste in de BV beschikbaar is. Toch is de behoefte aan een goed pensioen bij de DGA niet verdwenen. En heeft u als DGA wel nagedacht over de nabestaandenvoorziening die met de afkoop of omzetting van het pensioen ook is verdwenen? Is er iets geregeld voor de partner als u als DGA onverhoopt komt te overlijden?

U kunt als DGA nog steeds een goed pensioen opbouwen door middel van een pensioenverzekering bij een professionele verzekeraar. U  kunt ook kiezen voor opbouw van vermogen in de 3e pijler van de pensioenopbouw door middel van een lijfrenteverzekering, bankspaarproduct of lijfrentebeleggingsrekening. In het pensioenakkoord is gesproken over gelijk trekken van het pensioenregime met het lijfrenteregime zodat de premie-inleg in de 3e pijler mogelijk fors wordt uitgebreid. Ook het overlijdensrisico van de DGA kan prima worden afgedekt door middel van een overlijdensrisicoverzekering. Mogelijkheden genoeg, maar de DGA moet hier wel op worden geattendeerd!

Het komt voor dat de DGA fors heeft geleend bij de eigen BV , al dan niet voor de eigen woning. De inwerkingtreding van de ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Voordat aan pensioen gedacht kan worden zal toch eerst rekening-courantschuld aan de BV moeten worden afgelost. Daar komt bij dat geldverstrekkers bij overgang van de hypotheek vanuit de BV naar commerciële financiering binnen 10 jaar voor de pensioendatum bij de verstrekking van financiering het pensioeninkomen in ogenschouw nemen. Het is dan ook zaak op tijd in actie te komen als de eigenwoninghypotheek van de balans moet!

Heeft u als DGA vragen over de mogelijkheden voor een goed pensioen? Neem dan contact met ons op.